Bygherre

Slots- og Kulturstyrelsen

Strunge Jensen A/S' ydelser

Ingeniørrådgivning VVS, ventilation & el

Arkitekt

Bertelsen & Scheving Arkitekter A/S

Ingeniør, konstruktioner

Jørgen Nielsen A/S

Fredningsstatus

Fredet


Periode

2013-2017

Amalienborg, København​

Strunge Jensen A/S blev sammen med ingeniørrådgiver Jørgen Nielsen A/S tildelt denne opgave på Christian IX´s Palæ, der er en del af det fredede Amalienborg-kompleks, opført i 1750’erne, i samarbejde med Bertelsen & Scheving Arkitekter og Slots- og Kulturstyrelsen. 

Palæet bebos af Kongehuset, der i hele byggeperioden havde adgang til bygningen, ligesom pladsen foran palæet i hele perioden var åben for offentligheden. Formålet var at istandsætte taget på Christian IX´s Palæ gennemgribende, men uden at foretage indgreb i den underliggende etage. 

Taget, der senest blev omlagt i 1937, var utæt med indtrængende vand flere steder, bl.a. på grund af råd, svamp og rustskader. Derfor er der blevet lagt vægt på at sikre bygningerne mod vandindtrængen og kondensproblemer ved at forbedre afvandingsløsninger og ventilation.

Istandsættelsen er blevet udført i en balance mellem delvis tilbageførsel til tidligere tiders kvaliteter og opfyldelse af nutidens krav for at sikre husets bærende fredningsværdier flere generationer frem. Eksisterende bygningsdele er blevet istandsat, med ændringer og forbedringer der, hvor den tidligere udførte byggetekniske kvalitet ikke har været tilstrækkelig til at hindre at der er opstået skader, eller hvor den tidligere udførte byggetekniske kvalitet var mangelfuld i forhold til at undgå skader i fremtiden. 

Istandsættelsesarbejderne omfattede blandt andet udbedring af skader på og sikring af palæets tag og dets fugt og ventilationsforhold, herunder forbedring af brandsikkerhed, udskiftning af nedbrudt sandstensbeklædning på mellembygningernes attika, primært mod de indre gårdrum, renovering af ventilationsanlæg i palæet og i forbindelse med tagarbejder, forlængelse af installationers (vvs og el) restlevetid ved at foretage nødvendige udskiftninger og opgraderinger.

KONTAKT

​​Telefon: 56141030

E-mail: ingenioer@strunge.dk

LinkedIn: FØLG OS

ADRESSE

​​Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingeniører F.R.I.​​​

Stensbjergvej 1, 3. sal, 4600 Køge​

​CVR-nr.: 12565771​​​